نتایج مسابقات ورزشی هفته خوابگاه ها (دختران)

مسابقه : فوتبالدستی تیمی               زمان : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷            مکان : خوابگاه دختران 

مقام اول : حدیث مقامی ، نیلوفر مرادی

مقام دوم : مهناز حسینی ، پگاه محمودی

مقام سوم : نرگس افلاکیان ، مولود اسماعیلی

 

مسابقه : دو ۱۰۰ متر                        زمان : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸           مکان : خوابگاه دختران 

مقام اول : ساره رضوی

مقام دوم :زهرا قربانی

مقام سوم :نسیم رضایی

 

مسابقه : چندگانه                          زمان : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹            مکان خوابگاه دختران 

مقام اول : حدیث مقامی ، نسیم رضایی ، فاطمه سیفی ، زهرا کریم پور

مقام دوم :مهناز حسینی ، پگاه محمودی ، فاطمه زاهری ، مژده قاسمی