نفرات برتر مسابقات ورزشی هفته تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

رشته

مقام

حدیث مقامی

فوتبالدستی انفرادی

اول

پگاه محمودی

فوتبالدستی انفرادی

دوم

فاطمه حجاریان

فوتبالدستی انفرادی

سوم

زهرا قربانی

مهارت بسکتبال

اول

سمیه شاکری

مهارت بسکتبال

دوم

مهسا حیدری

مهارت بسکتبال

سوم

الهام کوثری

بدمینتون

اول

فاطمه حجاریان

بدمینتون

دوم

هستی محزون

بدمینتون

سوم

پگاه محمودی

تیراندازی

اول

پریسا خدابخشی

تیراندازی

دوم

فائزه اختیاردار

تیراندازی

سوم

علی رضا بوستانی

بدمینتون

اول

محمد طبری

بدمینتون

       دوم

کمالی

بدمینتون

سوم

محمد جواد بایرامی

پنالتی نقطه دو

اول

مهرشاد محمودی

پنالتی نقطه دو

اول

علی رحیمی

پنالتی نقطه دو

       دوم

رحیم عبادی

پنالتی نقطه دو

       دوم

محمدرضا شوشتری

پنالتی نقطه دو

سوم

اسماعیل آتش بسته

پنالتی نقطه دو

سوم

جمال حیدری

فوتبالدستی انفرادی

اول

محمد طبری

فوتبالدستی انفرادی

دوم

علیرضا بوستانی

فوتبالدستی انفرادی

سوم

محمد علی توکلی

طناب زنی

اول

سید جواد میرمحمد میگونی

طناب زنی

دوم

جمال حیدری

طناب زنی

سوم