نتایج برگزاری پیاده روی صبحگاهی و مسابقه دارت  کارکنان

 

  بانوان آقایان

مسابقه دارت

مقام اول :

مریم تشکر

مقام دوم :

فاطمه جمالی

مقام سوم :

ناهید کاظمیان

 

 

پیاده روی صبحگاهی

هدایای قرعه کشی

معصومه شبان

ناهید کاظمیان

فاطمه جمالی

مسابقه دارت

مقام اول :

وحید یزدان پرست 

مقام دوم :

سیامک خلیلی

مقام سوم :

محمدرضا محمدیانفر

 

پیاده روی صبحگاهی

هدایای قرعه کشی

علی اصغر ساریخانی

اصغر اکبری

محمد ایزدیان