موضوع اصلی وظایف و خدمات این حوزه، توسعه ورزش در سطح دانشگاه است. افزایش سطح سلامت و شادابی مخاطبین این حوزه در سطح دانشگاه اعم از دانشجویان،کارکنان، اساتید و خانواده های آنان با ارائه فعالیت های ورزشی از مهمترین رسالت های این اداره کل به شمار می رود. این رویکرد با ابزار ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، توجه به زیر ساخت ها، فعالیت های عمرانی (ساخت و نگهداری)، آموزش نیروی انسانی و .. میسر می شود.

برخی از وظایف و اختیارات این اداره کل به شرح ذیل است:

 توسعه و تعمیم ورزش در سطح دانشگاه؛

 ارائه خدمات ورزش همگانی(ورزش روزانه، خدمات استفاده آزاد از فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه، جشنواره ورزش همگانی و ...)؛

 ارائه خدمات ورزش قهرمانی (تشکیل تیم های ورزشی منتخب دانشگاه و اعزام به مسابقات در سطح دانشجویی و کارکنان)؛

 ترغیب دانشجویان و کارکنان به شرکت در فعالیت های ورزشی؛

 اجرای برنامه های آموزش ورزش در رشته های مختلف؛

 برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

 تشکیل تیم های ورزشی و اعزام به مسابقات منطقه ای و کشوری دانشجویان؛

 تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در سطح دانشگاه؛

 

کارکنان:                                        تلفن مستقیم                                 داخلی

آقای غلامرضا محمدیان                     ۳۷۲۶۸۰۴۱                                     ۲۵۹۰

خانم مریم تشکر                                   -                                            ۲۵۷۲

آقای جواد صفری                                                                                ۲۶۷۱

وحید یزدان پرست                                                                                          ۲۶۷۱