شرکت دانشجویان دختر در فستیوال ورزش های همگانی

 

حضور  دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در فستیوال ورزش های همگانی (شامل چهل آیتم ورزشی) که در ورزشگاه حجاب برگزار گردید.