آدرس:شیراز بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز-تربیت بدنی

تلفن:۳۷۲۶۸۰۴۱-۰۷۱