تیم بدمینتون دانشگاه صنعتی شیراز المپیادی شد.

آقایان صادق صالحی زاده و مرتضی علیزاده ازدانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز با حضور در مسابقات بدمینتون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۵ کشور موفق به کسب مقام دوم دوبل و دریافت سهمیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۵ کشور شد.

0