این دوره از مسابقات در اسفند ماه ۹۴ به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار گردید که آقای نورالدین خسرویان از دانشگاه صنعتی شیراز موفق به کسب مقام های دوم در ماده ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد گردید.