این دوره از مسابقات با حضور دانشجویان جدیدالورود در تاریخ ۹۶/۷/۱۳دختران و ۹۶/۷/۱۴پسران در اردوگاه شهید دستغیب شیراز برگزار گردید که اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می باشد .

 

پسران

طناب زنی  

شرکت کنندگان : ۱۴ نفر   

حبیب پور ،خلیلی  ،  جوانمردی

پرش با گونی

شرکت کنندگان : ۲۰ نفر   

سروش هاشمی ، مجید رحمانی ، جوانمردی

دارت

شرکت کنندگان : ۳۱ نفر   

پور اکرامی ، کاجی ، رضا صالحی

دختران

طناب زنی

شرکت کنندگان : ۱۵ نفر   

سارا بهرامی ،  نیلوفر جمالی ،  نرجس مهاجری

مچ اندازی

شرکت کنندگان : ۱۵ نفر   

معصومه پی خسته ،  زهرا جهان اندیش ،  نفیسه حسنی