در روز دوشنبه ۹۶/۸/۸کفپوش سالن ورزشی اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شیراز با حضور جناب آقای دکتر مقدسی (رئیس دانشگاه) و جناب آقای دکتر حسام الدینی (معاونت دانشجویی ) و جمعی از کارکنان و دانشجویان  دانشگاه افتتاح گردید .