مسابقات پسران به صورت تیم های ۲ نفره در دو روز انجام میگیرد
مسابقات دختران به صورت تیم های چهار نفره در یک روز برگزار می شود

توضیحات تکمیلی پیرامون مسابقات اعلام میشود
مکان برگزاری مسابقات پسران رو به رو تربیت بدنی میباشد و دختران خوابگاه