نتایج مسابقات ورزشی جشنواره هفته خوابگاه ها

فوتبالدستی تیمی

مقام اول : حدیث مقامی ، فاطمه مرادی

مقام دوم : فائزه طالب ، ضحی سادات هاشمی

مقام سوم :فاطمه احمدی نوری ، فرزانه مصدقیان

تیراندازی با تفنگ بادی

 

مقام اول : زهرا بیستونی

مقام دوم : پریسا خدابخشی

مقام سوم :فائزه اختیاردار

پتانک

 

مقام اول : مریم شریفی

مقام دوم : زهرا قربانی

مقام سوم : منصوره محبی

تیر و کمان

مقام اول : تبسم تقوی

مقام دوم : مرضیه صمصامی

مقام سوم : کیامهر ملکی